<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>
 

Brand in de TV-toren in Hoogersmilde

16-08-2011 |
De laatste actuele foto's gemaakt van de toren op dinsdagmiddag 14:00 uur


16-08-2011 | Update: zendmasten IJsselstein en Hoogersmilde

Persberichten

• Zendvermogen IJsselstein gecontroleerd omhoog
• Lopende onderzoeken
• Opruimwerkzaamheden zendmast Hoogersmilde

Zendvermogen IJsselstein gecontroleerd omhoog

In een aantal stappen zal het vermogen voor de radiozenders van de Publieke Omroep en een aantal commerciële partijen in IJsselstein, waar sinds de brand op 15 juli vanwege zwaarwegende veiligheidsredenen een beperking gold, worden verhoogd.

De eerste stap, verdubbeling van het zendvermogen van 3 naar 6 kW, zal genomen kunnen worden nadat er voldaan is aan een aantal belangrijke voorwaarden die gesteld zijn in het kader van de extra maatregelen die genomen zijn om de veiligheid in de buismast te garanderen. Broadcast Partners, verantwoordelijk voor het uitzenden van genoemde zenders, voorziet haar installaties hiertoe van onder andere een functioneel brandveilig temperatuurmonitoringsysteem en extra aarding. Hierdoor kan continue de temperatuur van de installatie in de gaten gehouden worden.

Doelstelling is vervolgens om binnen 28 dagen het vermogen waarmee uitgezonden wordt gecontroleerd verder op te schakelen naar uiteindelijk 16 kW.
De resultaten van de eerste verhoging van het zendvermogen moet echter een stabiel en wenselijk beeld geven, voordat verder stapsgewijs opgeschakeld kan worden naar 16kW. Naast genoemde belangrijke voorwaarde voor verdere opschakeling dienen door onafhankelijke derden nog controles op de gehele zendinstallatie uitgevoerd te worden.

Verhoging naar een zendervermogen van zo'n 20% en uiteindelijk naar 50% van het totale oorspronkelijke zendvermogen, zal de kwaliteit van de Nederlandse publieke radiozenders weer op een hoger niveau brengen. Na de brand op 15 juli is het vermogen van de zenders in IJsselstein vanwege veiligheidsredenen beperkt.

Er zal pas op het oorspronkelijke vergunde vermogen uitgezonden kunnen worden als er duidelijkheid is omtrent de oorzaak van de branden in IJsselstein en Smilde.

Onderzoeken
Naar aanleiding van de branden loopt op dit moment een aantal onderzoeken naar de branden in IJsselstein en Hoogersmilde:

• In IJsselstein doet NOVEC onderzoek naar de oorzaak van de brand op 15 juli. Dit onderzoek werd direct na de brand gestart.
• In Hoogersmilde heeft de politie midden-Drenthe recherche-onderzoek naar de brand gedaan. Daarnaast doet NOVEC ook daar eigen onderzoek. Dit onderzoek kon pas begin augustus gestart worden, omdat de veiligheidssituatie in en rondom de toren in Hoogersmilde dit niet eerder toeliet en het recherche-onderzoek niet eerder was afgerond.

Beide onderzoeken van NOVEC worden uitgevoerd door het onafhankelijke en gespecialiseerde bureau voor brandveiligheid Efectis. Voor het onderzoek maken zij gebruik van experts uit binnen- en buitenland. Het onderzoek bestaat naast de inspectie van de mast in IJsselstein en de brokstukken van de mast in Hoogersmilde uit een controle van de installaties en bekabeling van de zendgemachtigden. Wanneer de resultaten verwacht kunnen worden is nog niet te zeggen, dit kan nog maanden duren.

Opruimwerkzaamheden zendmast Hoogersmilde
Op 1 augustus werd gestart met de opruimwerkzaamheden in Hoogersmilde. Inmiddels is het voetstuk van de buismast van de betonnen toren getild en zijn de mastdelen die zich soms metersdiep in de grond hadden geboord opgeruimd. De komende anderhalve week worden de opruimwerkzaamheden afgerond. Alticom (eigenaar van de betonnen toren) is inmiddels gestart met herstelwerkzaamheden aan de toren. Zoals eerder aangekondigd streeft NOVEC ernaar de zendmast in Hoogersmilde te herbouwen. In overleg met de partners die ruimte in de mast huren zal dit de komende maanden worden onderzocht.

Meer informatie over de zenders:
www.publiekeomroep.nl/fm
www.kpn.com
www.broadcastpartners.nl

Bron: http://www.novecbv.nl

 

 << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>
 


Alle legale Radio en TV Zenders in Nederland